Výpočetní metody nákladů životního cyklu staveb

Eliška Ubralová, Jiří Karásek

ABSTRAKT    

Náklady životního cyklu jsou dnes inovativním způsobem posuzování staveb jejich variant i dílčích řešení. Slouží k objektivnímu rozhodování o realizaci investice. Největší význam LCC je v předinvestiční fázi projektu. V ostatních fázích mají význam při rozhodování o prodeji, obnově nebo demolici stavby. Článek se zabývá vyjádřením nákladů životního cyklu staveb v jejich jednotlivých fázích a nákladových kategoriích. Dnes je zpravidla nejpoužívanějším kritériem rozhodovacího procesu o investici její pořizovací cena. Pro investora představuje největší položku, přes kterou se musí přenést. Při chápání investice úvěrovou metodou, kdy se investice rovná splátce úvěru, je již posuzování zajímavější. Porovnáváme různé měsíční nebo roční náklady jednotlivých investičních variant a srovnáváme je s výnosy každé jednotlivé varianty. Základní použitou metodou je analýza životního cyklu stavby, která umožňuje komplexní vyjádření a posouzení všech nákladových skupin. Cílem je odpovědět na otázku, je možné sestavit výpočet nákladů životního cyklu staveb bez použití simulačních metod? Výsledkem článku je sestavení vzorců k vyjádření nákladů životního cyklu staveb.

 

Klíčová slova:                 Long-life cycle; náklady; rozhodování.

Calculation methods for the life cycle costs of buildings

ABSTRACT    

Life cycle cost is nowadays an innovative approach of the building assessment and creating of different variants and construction solutions. It is an objective method for the decision making of the investment. Highest importance of LCC is during the pre-investment phase of the project. The other stages are important for sales and rentals, restoration or demolition of the buildings. The article deals with the expression of the life cycle costs in their various stages and cost categories. Investments cost is today generally the most widely used criterion of the decisions making. For an investor, is the largest budget item, through which must they pass. Evaluation of the process using of the loan, where the investment is equal to the installment the loan, make the cash flow much more clear and interesting. We compare the various monthly or annual costs of various investment options and compare it with the revenues of each option. The basic technique used is the life cycle analysis of construction that allows a comprehensive assessment of the response and all cost categories. The aim is to answer the question, is it possible to create life-cycle costing of buildings without the use of simulation methods? The result of the article is the compilation of equations of the life cycle costs.

Key words:                           Long-life cycle; cost; decision making.

JEL classification:  E32, E37

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů Ing. Eliška Ubralová

Adresa Thákurova 7, 166 29, Praha 6

Telefonní číslo +420 224 355 414

E-mailová adresa eliska.ubralova@fsv.cvut.cz

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů Ing. Jiří Karásek

Adresa Thákurova 7, 166 29, Praha 6

Telefonní číslo +420 224 355 414

E-mailová adresa jiri.karasek@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace