Vyčíslení a posouzení pořizovacích nákladů variantních řešení pokládky inženýrských sítí

Eva Horčičková

ABSTRAKT    

Jako dílčí část řešení grantu „ekonomika technických řešení sdružených tras inženýrských sítí“, bylo zpracováno ekonomické posouzení zadaných variant způsobů uložení IS dle koncepce řešení inženýrských sítí v zájmovém území obce Zvěřínek s důrazem na rozvojovou lokalitu „V Bořích“. Dle zpracovaných rozpočtů pro jednotlivá řešení pokládky bylo sestaveno jejich pořadí v závislosti na ekonomické náročnosti z hlediska pořizovacích nákladů. Ze závěrečného vyhodnocení vyplynulo, že použití varianty uložení IS do sdružených tras je jednoznačně konkurenceschopnou alternativou pro efektivní a ekonomické řešení technické infrastruktury rozvojových lokalit.

Klíčová slova:                 Sdružená trasa; pokládka inženýrských sítí, multikanál.

Cost accounting and analysis of acquisition costs of alternatives in underground laying of infrastructure networks

ABSTRACT    

Economic evaluation of alternatives in underground laying of infrastructure network was made as a part in solving the student grant named “Economy of technical solution utility tunnel”. The main source of these alternatives is masterplan of urban networks in the village Zvěřínek with the intention of developing territory “V Bořích”. It was elaborated a budget for each of alternatives. According to these budgets it was made the order of alternatives in dependence on acquisition costs. After final evaluation it was made a conclusion: application of united routing of infrastructure networks is able to compete for effective and economic building of infrastructure networks.

Key words:                           united routing; underground laying of infrastructure networks.

JEL classification:  L74, O33

 

 

 Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Eva Horčičková

Adresa: Osadní 5, 408 01 Rumburk

Telefonní číslo: 723 512 420

E-mailová adresa: Eva.Horcickova@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace