Posouzení metod ukládání a ochrany inženýrských sítí formou hodnotové analýzy

Petr Matějka

ABSTRAKT    

Článek se zabývá hodnotovou analýzou způsobů ukládání a ochrany inženýrských sítí. Zkoumá zejména možnosti ukládání inženýrských sítí do multikanálových tras v porovnání s klasickou formou ukládání, kolektorovým vedením a metodou Stavebnice mobilní sdružené trasy (SMST) při snaze sledovat aktuální trendy v daném oboru a technologické možnosti ve zkoumané oblasti. V příspěvku jsou naznačeny směry, kterými by bylo vhodné se ubírat v rozhodovacím procesu posuzujícím zmíněné způsoby ukládání.

Hlavní část článku je založena na výzkumu, prováděného v rámci studentské grantové soutěže na téma Ekonomika technických řešení sdružených tras inženýrských sítí. V rámci tohoto projektu jsou na základě průzkumu prováděného Delfskou metodou shromážděna data, ze kterých vychází samotná hodnotová analýza problematiky. Tím se rozumí stanovení hodnotících kritérií spolu s jejich vahami, srovnání jednotlivých variant a jejich vyhodnocení několika různými metodami.

Na závěr článku jsou vysloveny otázky a nastíněna témata, kterými by bylo vhodné se v rámci budoucího výzkumu na toto téma zaobírat či zamyslet.

Klíčová slova:            

hodnotová analýza, způsob ukládání, inženýrské sítě, ochrana IS, klasická metoda ukládání, multikanál, kolektor, SMST, rozhodovací proces, hodnotící kritérium, váha kritérií, srovnání variant

Engineering network storage systems assessment by using value analysis

ABSTRACT    

This paper deals with value analysis of different engineering network storage systems. It aims especially on possibilities of laying engineering networks into multi-duct systems in comparison with classical laying methods, collectors and Modular system of mobile associated track (SMST) systems with regards to actual trends in the field and technological possibilities in the branch. The article tries to point out ways of which could be taken in engineering network storage system decision-making process.

The main part of the article is based on research made done by the student grant competition on Economy of technical solution utility tunnel. According to this research, data are gathered by using Delphi method. From these data emerges value analysis, which means determining decision-making criteria together with their weights, different variants comparison and their interpretation by different evaluating methods.

In the end of article, thematic questions are enquired, which could be considered and answered in the future research in this field.

Key words:    

value analysis, engineering network storage system, engineering network, classical laying method, multi-channel, collector, SMST, decision-making process, assessment criteria, weight of criteria, variants comparison

JEL classification: C44

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Petr Matějka

Adresa: Zahrádecká 371, Praha 4 – Písnice, 142 00

Telefonní číslo: 607 803 814

E-mailová adresa: PtrMtk@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace