Oceňování pojistných škod na stavebních objektech

Jiří Zabranský

ABSTRAKT    

Podkladem pro oceňování pojistných škod na stavebních objektech při výpočtu náhrady škod jsou oceňovací listy vydávané společností ÚRS PRAHA, a.s. Položky obsažené v těchto oceňovacích listech jsou agregovány ze standardních položek katalogů směrných cen stavební prací. Při jejich vytváření je využíváno dlouholetých bohatých zkušeností specialistů z oblasti kalkulací, rozpočtů a oceňování staveb souběžně se zpětnou vazbou od pracovníků pojišťoven a likvidátorů pojistných škod. V současné době mají rozsahově přes 90 tabulek obsahujících dohromady téměř 6 000 položek a jsou pravidelně v půlročních intervalech aktualizovány. Svým věcným obsahem jsou tyto podklady zaměřeny na stavební práce a materiály nejčastěji používané při pojistných událostech. Použití těchto podkladů je možné jednak ručním výpočtem nebo pomocí softwaru pro oceňování pojistných škod.

Klíčová slova:                 Oceňování; Pojištění; Podklady.

 

Building structures insurance events pricing

ABSTRACT    

The basis for the building structures insurance events pricing are price lists issued by URS PRAHA, a.s. Items included in these price lists are aggregated from standard catalog items of construction works and materials. There is used the long-time and rich experience of specialists from the calculations and budgeting alongside with feedback from insurance companies specialists and private loss adjusters in creation of these items. Currently, the price lists are ranging over 90 tables containing a combined total of almost 6000 items and are regularly updated at six-month intervals. By its contents these price lists are focused on the most common works and materials used in insurance events. Use of the price lists is possible either by manual calculation or by specialized software.

 

 

Key words:               Pricing; Insurance; Lists.

JEL classification: G22

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Jiří Zabranský

Adresa: Fr. Ondříčka 34, 370 11 České Budějovice

Telefonní číslo: 775 952 660

E-mailová adresa: jirizabransky@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace