Ekonomické aspekty energeticky efektivní výstavby

Nataliya Anisimova

ABSTRAKT    

Potřeba v neobnovitelných zdrojích energie a jejich omezený charakter jsou v současné době aktuálním tématem vědeckých prací a politických debat. Nutnost zachovat neobnovitelné zdroje energie pro další generace byla základním požadavkem na světových konferencích v Rio-de-Janejro, Berlíně, Kyoto, Gaagu a Bonně. Evropskou komisí byly vypracovány základní principy energeticky efektivní výstavby, vyjádřené v evropské „Direktivě o celkové energetické efektivitě budov“ (“Directive on the overall energy performance of buildings”) schválené Radou Evropského parlamentu v červnu 2002, ale přesto dosud nebyla vyvinuta jednotná metoda posuzování energetické efektivity budov v EU. Existují různé způsoby ohodnocení energetické náročnosti staveb. Jedním ze základních ukazatelů je spotřebována primární energie zahrnující environmentální energetické aspekty. Článek je zaměřen na ohodnocení efektivity a nákladů spojených se snížením potřeby primární energii obytné budovy. Na základě tohoto ohodnocení je možné vypracování strategií motivace ke snížení energetické náročnosti staveb.             

 

Klíčová slova:                 energetická efektivita; hodnocení; primární energie.

Economic aspects of energy efficient construction

ABSTRACT    

A need of non-renewable energy sources and their limited nature are nowadays an urgent topic of research works and political discussions. The necessity of preservation of non-renewable recourses for future generations was the main requirement on the world conferences in Rio-de-Janejro, Berlin, Kyoto, Gaag and Bonn. The European Commission has developed the basic principles of energy efficient construction formulated in the Directive on the overall energy performance of buildings adopted by the Council of the European Parliament in June 2002, but in spite of that till now there was not developed an overall method of evaluation of energy efficiency of building in the EU. There are different ways of energy performance assessment of construction. One of the basic indicators is a primary energy demanded which include the environmental aspects of energy source. The paper deals with an assessment of efficiency and costs related to the reduction of primary energy demand in a dwelling house. On the base of such an assessment it is possible to develop a strategy of motivation to reduce energy demand of buildings.

        

Key words:                           energy efficiency; assessment; primary energy.

JEL classification:  R11 – Analysis of Growth, Development, and Changes

 

  

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. arch. Nataliya Anisimova

Adresa: ČVUT, Fakulta stavební, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo:  608 155 949

E-mailová adresa: nataliya.anisimova@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace