Závislost nájemného v bytech na vybraných ukazatelích

Ing. Vladimír Keller

ABSTRAKT    

Příspěvek se zabývá závislostí nájemného v bytech na nejdůležitějších kvalitativních i kvantitativních parametrech, které mohou ovlivňovat výši nájemného. Jedná se o parametr polohy (výborná, velmi dobrá, dobrá, průměrná, podprůměrná, špatná, velmi špatná), parametr stáří a zejména opotřebení bytu (byt nový, rekonstruovaný, starší) a parametr velikosti bytu (byt malý do 35 m2, byt středně velký od 35 do 70 m2, byt velký nad 70 m2). Na základě statistické analýzy vybraného vzorku měst a obcí v České republice a jejich zjištěného nájemného v jednotlivých těchto parametrech zjišťuje vzájemnou závislost a diferenci nájemného v bytech v jednotlivých parametrech, stanovuje průměr, směrodatnou odchylku a modeluje případný statistický model závislosti a diference jednotlivých nájmů k pevně zvolené základně. Výsledkem příspěvku je pro jednotlivé parametry nájemného vypočtená matice průměrných diferencí, stanovení matematického a statistického modelu závislosti a jejich grafické vyjádření. Příspěvek umožňuje veřejnosti vnímat nájemné v bytech v podrobnějších detailech a umožňuje představit si, jak mohou tyto základní parametry nájemné v bytech ovlivňovat.

Klíčová slova:                 Nájemné v bytech; poloha bytu; stáří bytu; velikost bytu.

Relation between rents of flats and selected parameters

ABSTRACT    

The report deals with relation between rents of flats and the most important qualitative and quantitative parameters that may affect the amount of rent. It is the location parameter (excellent, very good, good, average, below average, poor, very poor), the age parameter and especially wear of flat (apartment new, refurbished, older) and the size of the flat parameter (apartment small to 35 square meters, moderate from 35 to 70 square meters, large flat above 70 square meters). Based on statistical analysis of a sample of cities and municipalities in the Czech Republic and its rents in each of these parameters determines the relation and the difference between rents of flats and these parameters, provides the average, standard deviation and a statistical model of relation and dependence of rents to the selected base. The result of this report is the matrix of the average rent calculated differences, creating mathematical and statistical model of relation and their graphic expression, for each selected parameter. The report enables the public to perceive rent apartments in more specific detail and allows to imagine how these basic parameters influence rents of flats.

Key words:   Rent of flats; location parameter; age parameter; size of flat parameter.

JEL classification: L74, R21, R31

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Vladimír Keller

Adresa: Jana Palacha 782, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Telefonní číslo: 777 846 571

E-mailová adresa: vladimir.keller@tiscali.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace