Vývoj českého realitního trhu v kontextu světové ekonomické krize

Pavlína Rödlová

ABSTRAKT    

Realitní trh je cyklický. Po letech růstu cen nemovitostí zpravidla následuje jejich pokles způsobený nadbytečnou nabídkou či makroekonomickým vývojem. Zatímco v minulých letech byl celosvětový realitní trh ve fázi růstu, od druhé poloviny roku 2007 v USA, resp. od začátku roku 2008 v Evropě, dochází ke stagnaci a v některých regionech dokonce k poklesu cen. Jedním z důsledků je omezení aktivity trhu, který je nyní investory vnímán jako značně rizikový s nejistým vývojem. Objem investic do nemovitostí v České republice meziročně poklesl o 64 %, což se projevilo především v segmentu komerčních realit. Aktuální situace na trhu je ovlivněna především nejistotou ohledně dalšího vývoje poptávky po nemovitostech i makroekonomických ukazatelů, jednotlivé regiony a segmenty však jsou zasaženy různou měrou. Dle názoru analytiků by se situace na realitním trhu měla v následujících měsících stabilizovat,  zlepšení situace a opětovný růst trhu se dá očekávat nejdříve na konci roku 2010. Je pravděpodobné, že vývoj bude odlišný pro různé segmenty trhu.

Klíčová slova:                 realitní trh, nemovitost, developerské projekty, cena, nájemné, yield, obsazenost, realitní cyklus.

Development of the Czech real estate market concerning the global economic crisis

ABSTRACT    

Real estate market has cyclic character. After years of growth in property prices generally follows the decline due to excess supply and macroeconomic development. While in past years, the global real estate market was in growth phase, the second half of 2007 in the U.S., respectively. since early 2008 in Europe, there is a stagnation, in some regions even the decline in prices. One of the consequences of crisis is a restriction of market activities, the property market is nowadays perceived by investors as risky and uncertain. The volume of real estate investments in the Czech Republic declined by 64%, which was reflected primarily in commercial real estate segment. Current market situation is mainly influenced by uncertainty regarding the further development of demand for real estate and the macroeconomic indicators, but the various regions and segments of the market are affected by varying degree. In the opinion of analysts, the situation on the property market will stabilize in next months, improvement of the situation and re-entry of market growth is expected soon at the end of 2010. It is likely that development will be different for different market segments.

Key words:    real estate market, real estate, development projects, rent, yield, occupancy, real estate market cycle.

JEL classification: L1

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. et Ing. Pavlína Rödlová

Adresa: Revoluční 31, Plzeň, 312 00

Telefonní číslo: +420 608 173 633

E-mailová adresa: rodlovap@volny.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace